CSEKD

cień

RODO

cień

INFORMACJA DLA PACJENTA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CSE KARINA DROSD

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Karina Lubińska-Drosd Centrum Stomatologii Estetycznej, ul. Konstytucji 3 Maja 13, 87-100 Toruń, NIP: 8791987023 („CSE Karina Drosd” lub „Administrator”).

Większość danych podaje Pan/i samodzielnie.

Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, historii leczenia, wyniki badań. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

Podczas świadczenia usług tworzymy dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia w szczególności informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, historii leczenia, wyniki badań. Dane te są zbierane tylko jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesu leczenia.

Celem przetwarzania Pan/i danych jest:

- ustalenie Pana/i tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikacja danych w rejestracji lub gabinecie lekarskim (art 6 ust 1 lit c oraz art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz par 10 ust 1 pkt 2 Rozp. MZ)

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust 2 lit h RODO – art. 24 ust 1 ustawy o prawach pacjenta)

- realizacja praw pacjenta – odbieranie oświadczeń, upoważnianie innych osób do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej – art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 9 ust 3 i art. 26 ust 1 ustawy o prawach pacjenta

- kontakt (na podany nr e-mail lub telefonicznie) z powodów organizacyjnych (zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do świadczenia, odbiór wyników, poinformowanie o terminie i godzinie wizyty) – art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – zarządzanie harmonogramami)

- dochodzenie roszczeń oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej– ART. 6 ust 1 lit c – art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości

- marketing bezpośredni własnych usług - art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

- zagwarantowanie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora – dane z monitoringu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie zgody (w razie jej wyrażenia) - w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: rejestracja@karinadrosd.pl.

Pana/i dane mogą być udostępniane:

- innym podmiotom leczniczym współpracującym z Centrum Stomatologii Estetycznej Karina Drosd w celu zapewnienia ciągłości leczenia

- osobom upoważnionym przez Pana/ią

- dostawcom usług w zakresie techniki dentystycznej (laboratoria protetyczne)

Pana/i dane będą powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, w szczególności:

- dostawcom usług księgowych (przykładowo: wystawiając Panu/i fakturę, musimy przekazać ją do rozliczenia do naszego biura rachunkowego, i w ten sposób powierzamy podmiotowi świadczącemu nam usługi księgowe Państwa dane – zawarte na fakturze – do przetwarzania)

- dostawcom usług i rozwiązań technicznych i organizacyjnych (teleinformatycznym, firmom kurierskim, pocztowym, dostawcom sprzętu diagnostycznego)

- dostawcom usług prawnych i doradczych (kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym)

Pana/i dane nie będą przekazywane poza obszar UE.

Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Dokumentację medyczną mamy obowiązek przechowywać przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

Nagrania z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy; w przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania

Korzystanie z usług Centrum Stomatologii Estetycznej Karina Drosd jest dobrowolne jednak świadcząc usługi zdrowotne jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa w tym do ustalenia Pana/i tożsamości. Brak podania danych będzie skutkował odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.

Ze względów rachunkowych i podatkowych podanie przez Pana/ią danych jest wymagane przepisami prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wystawienia faktury.

Brak podania numeru telefonu lub e-mail (podawanych dobrowolnie) będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu ze strony Centrum Stomatologii Estetycznej Karina Drosd, odwołania wizyty tym trybem (sms, mail).

Ma Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO).

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego - w dowolnym momencie.

Chcąc skorzystać z uprawnień prosimy aby skontaktował się Pan/i z nami w następujący sposób: drogą mailową: rejestracja@karinadrosd.pl, poprzez formularz na stronie internetowej www.karinadrosd.pl lub telefonicznie tel. 516 023 031. W celu uzyskania dostępu do danych ich modyfikacji lub usunięcia prosimy umówić się na spotkanie osobiście w celu weryfikacji danych przez osobę upoważnioną.

Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, Pan/i iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dla osób kontaktujących się z CSE Karina Drosd telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego:

1. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Karina Lubińska-Drosd prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karina Lubińska-Drosd Centrum Stomatologii Estetycznej, ul. Konstytucji 3 Maja 13, 87-100 Toruń, NIP: 8791987023 („CSE Karina Drosd” lub „Administrator”).

2. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:

a) podanie danych wskazanych na formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu wysłania formularza i otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem,

b) podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem,

c) podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty telefonicznie,

d) podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe na podstawie i w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie, czyli w celu umówienia wizyty,

b) zgody na przetwarzanie danych – dane o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty), podawane podczas umawiania wizyty (telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej/formularza kontaktowego), przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie przez CSE Karina Drosd podanych danych w celu umówienia wizyty,

c) zgody na przetwarzanie danych – kontaktując się z CSE Karina Drosd za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez CSE Karina Drosd podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

4. Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: rejestracja@karinadrosd.pl

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane osobowe przechowujemy:

a) w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail i/lub wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego) po upływie 6 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z pytającym,

b) w przypadku przetwarzania danych na potrzeby umówienia wizyty:

- dane potencjalnego pacjenta, tj. osoby, która nie korzystała jeszcze z usług CSE Karina Drosd i umawia się na wizytę po raz pierwszy, usuwane będą w terminie 6 miesięcy od daty, w której wizyta miała się odbyć;

- dane pacjenta - zasady przetwarzania danych osobowych Pacjentów, tj. osób korzystających z usług CSE Karina Drosd, w tym okresy przechowywania danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przedstawiane są każdemu pacjentowi przed skorzystaniem z usługi oraz dostępne są w zakładce

6. Czy przekazujemy komuś Państwa dane?

Nikomu nie udostępniamy Państwa danych. Dane powierzamy do przetwarzania podmiotom, z których usług korzystamy w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług (np. w zakresie niezbędnym do korzystania z formularza kontaktowego).

7. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

8. Jakie przysługują Państwu prawa?

Macie Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: rejestracja@karinadrosd.pl

Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie dotyczących Was danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Prawo wniesienia sprzeciwu:

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego - w dowolnym momencie. Sprzeciw można wnieść składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: rejestracja@karinadrosd.pl


cień
Fundusze Europejskie
„Uśmiech wędruje daleko.”
James Joyce
cień

Standardy Centrum

Standardy Centrum Standardy Centrum

Jak możemy pomóc?

Jak możemy pomóc Jak możemy pomóc

Poznaj nasz zespół

Poznaj nasz zespół Poznaj nasz zespół

Zapraszamy na wizytę

Zapraszamy na wizytę Zapraszamy na wizytę


logo CSEKD

Nasz
adres:


ul. Konstytucji 3-go Maja 13
87-100 Toruń

Rejestracja
e-mail

Rejestracja
telefoniczna

  • tel. stac.: 56 66 00 510
  • tel. kom.: 516 023 031


© Copyright by Centrum Stomatologii Estetycznej Karina Drosd 2023 Toruń| Impasto Studio | Polityka cookies